واسه ی کاکو شيرازی

تو که شيرازی بو وو يادت باشه
واسه واشدن دلت ؛سری به حافظ بزني
توی اون *باغ صفا*
عرق نسترنی بياد ماها بزنی

اگه ارزو داری
حوضي دار سعدی ما
که با يی سکه ميشه جاکنی باز
تو قلب يارو
که شب جمعه ديدی
تو اسيو ستوی
که بلالی توی دستش
وکرشمه !
ناز شستش.
که بلال همه دلها
زاتيشی که بلند ميشه
زچشم دوختروی شهر پريا

ووی
دعا يادت نر
اسونم هست اگه ميخوی واشه دلت؟!!!!!!!!!

جوی تو از جوی ديگرون کمتر که نيست
تو به راهی
توی چمران جوی تو نيست

ای ميخوی يی سر بورو
باغ ارم
تا بدونی من چی دارم در دلم
يی دلی دارم که :واسونک خونه
تو گوشهء کونجش بيریپر از خونه

نه
قرار نبود که غم گويه کنم
همو بهتر که اونو نومه کنم

راستی یادت باشه لبخند بزنی
به خونه ی دوست وغريب سر بزنی
واسه ی اخرت صد گره ی مونده به دل
توی اون شاه چراغ یی گره بر در بزنی

/ 0 نظر / 11 بازدید