معرفی کتاب

همزبانی و بی زبانی» كتاب تازه محمدكاظم كاظمی شاعر و نويسنده نام آشنای افغانستانی از چاپ بيرون آمده است.

«همزبانی و بی زبانی» حاوی مباحثی است دربارة زبان فارسی افغانستان و مشكلات آن. در اين كتاب يك سلسله ديدگاههای بحث انگيز و خلاف عادت هميشة فارسی ‌زبانان افغانستان و ايران مطرح شده است.

نقطة تأكيد نويسنده، ناآگاهی مردم ايران از وضعيت همزبانانشان در خارج از اين كشور و نيز بدبينی و سوءظن فارسی زبانان افغانستان نسبت به همزبانان ايرانی است. او كوشيده است با ارائة شواهد و مدارك كهن، راههايی برای تفاهم بيشتر ميان همزبانان پيدا كند.

يكی از مسايلی كه به باور نويسنده مانع اين تفاهم شده است، دو نام داشتن يك زبان در دو كشور است. او با شواهدی از ادب كهن و پژوهشهای امروزيان نشان داده است كه ضرورتی ندارد يك زبان در دو كشور دو نام «دری» و «فارسی» داشته باشد و بر اين اساس، اين باور عام را كه زبان مردم افغانستان دری و زبان مردم ايران فارسی است، مورد ترديد قرار داده است.

او همچنان بر سر انتساب مفاخر فرهنگی كهن به ايران كنونی، چالشی مفصل با همزبانان ايرانی انجام داده و بر اين تأكيد كرده است كه ايرانی ناميدن مفاخر فرهنگی كهن، يكی ديگر از زمينه های عدم تفاهم ميان همزبانان بوده است.

بخش عمده‌ای از كتاب نيز به پيشنهادهای نويسنده برای بهسازی زبان فارسی در افغانستان و ضرورت استفادة همزبانان از تجربيات همديگر اختصاص يافته است.

كتاب همزبانی و بی زبانی دارای اين بخشهاست: بيان همزبانی، يك زبان و دو نام، افتخارات فرهنگی، دادوستدهای زبانی و بهسازی زبان فارسی در افغانستان.

در بخش پيوستهای اين كتاب نيز يك فهرست مفصل از واژگان متفاوت رايج در زبان فارسی دو كشور آمده است، با نظرسنجی ای كه نويسنده از جمعی از فارسی‌زبانان ايران دربارة آگاهی شان نسبت به وضعيت زبان فارسی در خارج از اين كشور انجام داده است.

کاظمی در وبلاگ خود در باره اين کتاب گفته است که: "آنچه در اين كتاب چاپ شده سلسله مباحث هم‌زبانی و بی‌زبانی است كه پيشتر در همين صفحه انتشار می‌يافت و بعد از تكميل و ويرايش همراه با پيوستهايی ارائه شد."


كتاب «همزمانی و بی زبانی» در 224 صفحه منتشر شده است. ناشر اين كتاب، «محمدابراهيم شريعتی افغانستانی» است و انتشار آن در بهار 1382 در تهران صورت گرفته است

/ 0 نظر / 8 بازدید